Zoek direct op trefwoord:

gemeentelijk noodrecht

bijzondere bevoegdheden (noodbevoegdheden) van de burgemeester om noodbevelen (gericht tot één of meerdere personen) en noodverordeningen (algemeen verbindende voorschriften) uit te vaardigen, opdat hij bij (dreigende) ernstige wanordelijkheden of rampen de maatregelen kan nemen die hij noodzakelijk acht ter beperking van het gevaar of ter handhaving van de openbare orde

Zie ook:

Zie ook: